หน้าแรก / หมวดหมู่หนังสือ / ธรรมะ / หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ ของท่านพุทธทาส

หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ ของท่านพุทธทาส“ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส” เป็นหนังสือชุดธรรมบรรยายของ ภิกขุ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ หรือที่รู้จักกันดีในนาม พุทธทาสภิกขุ

ภาพประกอบจาก www.bia.or.th
ภาพประกอบจาก www.bia.or.th

ที่มาของชื่อชุดหนังสือ  “ธรรมโฆษณ์” มาจากการที่สิ่งต่างๆ มักจะสำเร็จได้ด้วยการโฆษณา คนเชื่อโฆษณากันมาก  การเผยแผ่ธรรมเฉยๆ อาจไม่สามารถกระตุ้นให้คนเกิดสนใจในธรรมะได้ เท่ากับการโฆษณาธรรมะ  หนังสือชุดนี้เราจึงควรช่วยกันโฆษณาเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางออกไป

วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือชุด “ธรรมโฆษณ์”  เป็นไปเพื่อการรักษาคำบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ให้ถูกต้องในลักษณะเดิมแท้ ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับจริง ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีผู้ขอจดคัดลอกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจำนวนมาก และมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้นำไปดัดแปลงแก้ไขเองบ้าง ทำให้ถ้อยคำของท่านผิดเพี้ยนไปจากเดิม จนอาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้

ดังนั้นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่องานนี้ จึงได้รวบรวมคำบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุจากสวนโมกข์ฯและจากที่แห่งอื่นๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เป็นชุดบริบูรณ์ ทำเป็นเล่มหนังสือ ซึ่งเนื้อหาในเล่มถอดจากเทปธรรมบรรยาย โดยให้ถอดทุกคำพูดห้ามต่อเติมหรือตัดคำใดๆ ออก

หนังสือชุด “ธรรมโฆษณ์” ได้พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ซึ่งเมื่อเริ่มต้นหนังสือที่จัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2515 มีเพียง 5 เล่ม จากนั้นได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเพิ่มเติมเรื่อยมา  หนังสือที่ตีพิมพ์ในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2559 มีจำนวน80 เล่ม

ภาพประกอบ www.thammasapa.com
ภาพประกอบจาก www.thammasapa.com

หนังสือชุด “ธรรมโฆษณ์” แบ่งเป็น 5 หมวด ในแต่ละหมวด จะมีหมายเลขกำกับ ในแต่ละหมายเลข หากมีหนังสือหลายเล่ม จะใช้วิธีใส่อักษร ก ข ค ต่อกันไป

รายชื่อหนังสือ ชุด “ธรรมโฆษณ์”

  1. ชุดจากพระไตรปิฎกแปลโดยตรง คือชุดจากพระโอษฐ์  ใช้หมายเลข 01-10 ใช้ป้ายสีน้ำตาล

1) ธรรมโฆษณ์ 1. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์   ดาวน์โหลด
2) ธรรมโฆษณ์ 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์   ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2
3) ธรรมโฆษณ์ 3. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์   ดาวน์โหลด
4) ธรรมโฆษณ์ 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์   ดาวน์โหลด

  1. ชุดปกรณ์พิเศษ สำหรับอธิบายปริยัติและปฏิบัติ  ใช้หมายเลข 11-20 ใช้ป้ายสีแดง

5) ธรรมโฆษณ์ 11. พุทธจริยา   ดาวน์โหลด
6) ธรรมโฆษณ์ 11.ก พระพุทธคุณบรรยาย   ดาวน์โหลด
7) ธรรมโฆษณ์ 12. อิทัปปัจจยตา   ดาวน์โหลด
8) ธรรมโฆษณ์ 12.ก ไกวัลยธรรม   ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2
9) ธรรมโฆษณ์ 12.ข อตัมมยตาประยุกต์
10) ธรรมโฆษณ์ 12.ค อตัมมยตาปริทัสน์   ดาวน์โหลด
11) ธรรมโฆษณ์ 12.ง อตัมมยตาประทีป   ดาวน์โหลด
12) ธรรมโฆษณ์ 13. สันทัสเสตัพพธรรม   ดาวน์โหลด
13) ธรรมโฆษณ์ 13.ก โอสาเรตัพพธรรม   ดาวน์โหลด
14) ธรรมโฆษณ์ 13.ข สันทิฏฐิกธรรม   ดาวน์โหลด
15) ธรรมโฆษณ์ 14. ปฏิปทาปริทรรศน์   ดาวน์โหลด
16) ธรรมโฆษณ์ 14.ก ปรมัตถสภาวธรรม   ดาวน์โหลด
17) ธรรมโฆษณ์ 14.ข สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู   ดาวน์โหลด
18) ธรรมโฆษณ์ 14.ค กข กกา การศึกษาพุทธศาสนา   ดาวน์โหลด
19) ธรรมโฆษณ์ 14.ง โพธิปักขิยธรรมประยุกต์   ดาวน์โหลด
20) ธรรมโฆษณ์ 14.จ พุทธวิธีชนะความทุกข์
21) ธรรมโฆษณ์ 14.ฉ หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่
22) ธรรมโฆษณ์ 15. ธรรมะกับสัญชาตญาณ   ดาวน์โหลด
23) ธรรมโฆษณ์ 15.ข ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์   ดาวน์โหลด
24) ธรรมโฆษณ์ 16. ตุลาการิกธรรม เล่ม 1   ดาวน์โหลด (เป็นเนื้อหาในหนังสือคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์)
25) ธรรมโฆษณ์ 16.ก ตุลาการิกธรรม เล่ม 2
26) ธรรมโฆษณ์ 16.ข ตุลาการิกธรรม เล่ม 3   ดาวน์โหลด
27) ธรรมโฆษณ์ 17. มนุสสธรรม   ดาวน์โหลด
28) ธรรมโฆษณ์ 17.ก ฆราวาสธรรม   ดาวน์โหลด
29) ธรรมโฆษณ์ 17.ข มหิดลธรรม   ดาวน์โหลด
30) ธรรมโฆษณ์ 17.ค โมกขธรรมประยุกต์   ดาวน์โหลด
31) ธรรมโฆษณ์ 17.ง เตกิจฉกธรรม   ดาวน์โหลด
32) ธรรมโฆษณ์ 17.จ พุทธธรรมประยุกต์   ดาวน์โหลด
33) ธรรมโฆษณ์ 17.ฉ ปัญหาแห่งมนุษยภาพ
34) ธรรมโฆษณ์ 18. พุทธิกจริยธรรม   ดาวน์โหลด
35) ธรรมโฆษณ์ 18.ก การกลับมาแห่งศีลธรรม   ดาวน์โหลด
36) ธรรมโฆษณ์ 18.ข ศีลธรรม กับ มนุษยโลก   ดาวน์โหลด
37) ธรรมโฆษณ์ 18.ค อริยศีลธรรม   ดาวน์โหลด
38) ธรรมโฆษณ์ 18.ง เยาวชนกับศีลธรรม   ดาวน์โหลด
39) ธรรมโฆษณ์ 18.จ ธรรมะกับการเมือง   ดาวน์โหลด
40) ธรรมโฆษณ์ 18.ฉ เมื่อธรรมครองโลก   ดาวน์โหลด
41) ธรรมโฆษณ์ 18.ช ธรรมสัจจสงเคราะห์   ดาวน์โหลด
42) ธรรมโฆษณ์ 18.ซ สันติภาพของโลก   ดาวน์โหลด
43) ธรรมโฆษณ์ 18 ฌ ธรรมสัจจะปกิณณกะ
44) ธรรมโฆษณ์ 18 ญ ธรรมะ คือสิ่งพัฒนาชีวิต
45) ธรรมโฆษณ์ 19. บรมธรรม ภาคต้น   ดาวน์โหลด
46) ธรรมโฆษณ์ 19.ก บรมธรรม ภาคปลาย   ดาวน์โหลด
47) ธรรมโฆษณ์ 20.ก อานาปานสติภาวนา   ดาวน์โหลด
48) ธรรมโฆษณ์ 20.ค อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา-สาธิต   ดาวน์โหลด

  1. ชุดชุมนุมธรรมเทศนา  ใช้หมายเลข 21-30 ใช้ป้ายสีเขียว

49) ธรรมโฆษณ์ 22. มาฆบูชาเทศนา
50) ธรรมโฆษณ์ 23. วิสาขบูชาเทศนา
51) ธรรมโฆษณ์ 24. อาสาฬหบูชาเทศนา   ดาวน์โหลด
52) ธรรมโฆษณ์ 25.ง พัสสิกไตรเทศนา   ดาวน์โหลด
53) ธรรมโฆษณ์ 26. ศารทกาลิกเทศนา   ดาวน์โหลด

  1. ชุดชุมนุมธรรมบรรยายประกอบความรู้  ใช้หมายเลข 31-40 ใช้ป้ายสีน้ำเงิน

54) ธรรมโฆษณ์ 31. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 1   ดาวน์โหลด
55) ธรรมโฆษณ์ 31.ก ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 2   ดาวน์โหลด
56) ธรรมโฆษณ์ 32. ชุมนุมปาฐกถา ชุด “พุทธธรรม”   ดาวน์โหลด
57) ธรรมโฆษณ์ 36. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 1   ดาวน์โหลด
58) ธรรมโฆษณ์ 36.ก ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 2   ดาวน์โหลด
59) ธรรมโฆษณ์ 37. ค่ายธรรมบุตร   ดาวน์โหลด
60) ธรรมโฆษณ์ 37.ก เทคนิคของการมีธรรมะ   ดาวน์โหลด
61) ธรรมโฆษณ์ 37.ข ใครคือใคร?   ดาวน์โหลด
62) ธรรมโฆษณ์ 37.ค อะไรคืออะไร?   ดาวน์โหลด
63) ธรรมโฆษณ์ 37.ง ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ
64) ธรรมโฆษณ์ 37.จ เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม 2   ดาวน์โหลด
65) ธรรมโฆษณ์ 37.จ เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม 3
66) ธรรมโฆษณ์ 38. สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม 1   ดาวน์โหลด
67) ธรรมโฆษณ์ 38.ก สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม 2   ดาวน์โหลด
68) ธรรมโฆษณ์ 39. นวกานุสาสน์ เล่ม 1   ดาวน์โหลด
69) ธรรมโฆษณ์ 39.ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข   ดาวน์โหลด
70) ธรรมโฆษณ์ 39.ง ราชภโฏวาท   ดาวน์โหลด
71) ธรรมโฆษณ์ 40. ธรรมะเล่มน้อย   ดาวน์โหลด
72) ธรรมโฆษณ์ 40.ก ธรรมศาสตรา เล่ม 1   ดาวน์โหลด
73) ธรรมโฆษณ์ 40.ข คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา   ดาวน์โหลด
74) ธรรมโฆษณ์ 40.ฉ สัมมัตตานุภาพ   ดาวน์โหลด
75) ธรรมโฆษณ์ 40.ช คู่มือที่จำเป็นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม   ดาวน์โหลด

  1. ชุดรวมเรื่องปกิณณกะ เบ็ดเตล็ดต่างๆ  ใช้หมายเลข 41-50  ใช้ป้ายสีม่วง  หมายเลข 51 เป็นดรรชนีย์ธรรมโฆษณ์

76) ธรรมโฆษณ์ 42.ก ชุมนุมล้ออายุ เล่ม 1   ดาวน์โหลด
77) ธรรมโฆษณ์ 42.ค หัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของสิริวยาส   ดาวน์โหลด
78) ธรรมโฆษณ์ 44.ก ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ   ดาวน์โหลด
79) ธรรมโฆษณ์ 46.ค ฟ้าสางระหว่าง 50 ปี ที่มีสวนโมกข์ ตอน 1   ดาวน์โหลด
80) ธรรมโฆษณ์ 46.ง ฟ้าสางระหว่าง 50 ปี ที่มีสวนโมกข์ ตอน 2   ดาวน์โหลด

หาหนังสือได้ที่ไหน?
ผู้สนใจหนังสือธรรมะชุดนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.thammasapa.com, www.trilakbooks.com
หรือดาวน์โหลดหนังสือผลงานของท่านพุทธาส ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ www.buddhadasa.org

นอกจากนี้สามารถฟังเสียงบรรยายธรรมต้นฉบับของท่านพุทธทาส ได้ที่เว็บไซต์ www.manodham.com

เรียบเรียง: myreadbooks.com

อ้างอิงข้อมูล:
http://www.buddhadasa.com/dhamma_promote/dhamma_promote_book.html
http://www.thammasapa.com/product/1810054/หนังสือชุดธรรมโฆษณ์-ของพุทธทาส.html

เกี่ยวกับ จอย

ไม่ใช่นักอ่านหนังสือตัวยง ทุกวันนี้พยายามอ่านหนังสือให้มากขึ้น เพราะการอ่านหนังสือดีๆ ทำให้เราได้ความรู้ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ เคยทำงานประจำด้าน IT มาก่อน ปัจจุบันเขียนบทความใน Blog ไปเรื่อย และเปิดร้านค้าออนไลน์ www.rudedogonline.com

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

EmperorMind

เชิญชวนร่วมพิมพ์การ์ตูนจิตจักรพรรดิ เล่มที่ 2

แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่สนใจร่วมจัดพิมพ์จิตจักรพรรดิฉบับการ์ตูน (เล่มละ 90 บาท) เพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือแจกจ่ายเป็นธรรมทาน หมดเขตสั่งจองหนังสือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *